รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563ก. สาขาวิชาที่มีการสอบคัดเลือก สมัคร -> ชำระเงิน -> ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ -> รอสอบคัดเลือก ข. สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบคัดเลือก สมัคร -> ชำระเงิน -> ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ -> กรอกใบรายงานตัว -> รายงานตัวที่มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดเอกสาร : http://www.nsru.ac.th/pr/
Link ข้อมูล : http://www.nsru.ac.th/pr/
บันทึกข่าวเมื่อ : 1 ตุลาคม 2562