ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด "กระเช้าสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์นวัตวิถี" ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย "คหกรรมศาสตร์ร้อยเรียงวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมชุมชน" ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 จัดโดย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ศูนย์การค้าสเปลล์ และฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (ฝั่งเซ็นทรัล) จังหวัดปทุมธานี จากผลการแข่งขันสามารถได้รับรางวัลจากการแข่งขัน จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ทีมกระเช้าวิจิตร ได้แก่ นายชัญญา บุญเล็ก และนายชัยวัฒน์ เรืองพูล และ รางวัลชมเชย ทีมคืนคุณ ได้แก่ นายธนพล แสงทอง และนายอัมรินทร์ อินทศร อาจารย์ผู้ควบคุมทีม อาจารย์วรรณวิภา โคกครุฑ