ประมวลภาพ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561


ประมวลภาพ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมนนทรี อาคาร 13 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี