ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปรัชญา


“เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

วิสัยทัศน์


“บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัย
บริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
และสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น”

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม
2. บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและพัฒนาเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กรอื่น
3. พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพทางการวิจัย และส่งเสริมการทำวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน
5. พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้บริการแก่ชุมชน
6. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

1. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมสูงขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
2. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
3. ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของท้องถิ่น และสังคม
4. มีงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้
5. บริการวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย
6. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
7. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น