ประวัติความเป็นมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประวัติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการขอให้นำความบังคมทูลพระกรุณาว่าวิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยผลิตบัณฑิตในสาขาต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา จึงเห็นสมควรพระราชทานชื่อวิทยาลัยครูว่า สถาบันราชภัฏและต่อมาได้รับการจัดตั้งให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547

ปี พ.ศ. 2518

คณะวิชาวิทยาศาสตร์จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู

ปี พ.ศ. 2529

คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้ถูกจัดตั้งขึ้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พระราช บัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ประกอบด้วย 8 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์

ปี พ.ศ. 2530

คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.) เปิดโปรแกรมวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและโปรแกรมวิชาไฟฟ้า ระดับปริญญาตรี (วท.บ.) เปิดโปรแกรมวิชาพืชศาสตร์กับโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์

ปี พ.ศ. 2532

คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดทำการสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

ปี พ.ศ. 2533

คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดทำการสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติการและระดับปริญญาตรี

ปี พ.ศ. 2534

คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดทำการสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเซรามิกส์ และเปิดทำการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ค.บ.4 ปี) ในโครงการคุรุทายาท (ระดับมัธยม) จำนวน 3 โปรแกรมวิชา ได้แก่ เกษตรกรรม ฟิสิกส์ และชีววิทยา

ปี พ.ศ. 2535

ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น “สถาบันราชภัฏนครสวรรค์” และได้เปลี่ยนจากคณะวิทยาศาสตร์เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปี พ.ศ. 2542

เปลี่ยนแปลงการบริหารภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากภาควิชา ซึ่งเดิมเป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะวิชาวิทยาศาสตร์เป็นการบริหารแบบมีคณะกรรมการ โปรแกรมวิชาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศทั่วไป เล่มที่ 116 ตอนพิเศษ 79 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2542 มีหน้าที่หลัก คือ จัดการศึกษาสำหรับบุคลากรและหลังประจำการวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีหัวหน้าคณะและคณบดีเป็นผู้บริหารคณะ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ดังนี้
พ.ศ. 2518–2520 นายสุรชาติ ฉัตรสุทธิพงษ์
พ.ศ. 2521–2522 นายเกษม ศรีเดิมมา
พ.ศ. 2522–2524 นายมาโนชญ์ ไวทยกุล
พ.ศ. 2525–2529 นายวิทยา วาจาบัณฑิตย์
พ.ศ. 2530–2533  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป แก้วเหล็ก
พ.ศ. 2534–2537 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเนศ คงการค้า
พ.ศ. 2538–2541  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณ์ คงมี
พ.ศ. 2542–2544  นายสมชาย พลานนท์
พ.ศ. 2545–2547 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป แก้วเหล็ก
พ.ศ. 2548–2551  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเนศ คงการค้า
พ.ศ. 2551–2555  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ทวี
พ.ศ. 2555–ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี อภิเดช มงคลปัญญา


ปี พ.ศ. 2547

รวมโปรแกรมวิชาชีววิทยาและโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน กลายเป็นโปรแกรมวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ปี พ.ศ. 2548

เปลี่ยนคำนำหน้าส่วนราชการในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากโปรแกรมวิชาเป็นภาควิชา และจัดโครงสร้างการบริหารใหม่ ประกอบด้วย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ปี พ.ศ. 2549

จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุขศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ปี พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ประกาศให้มีการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2549ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แบ่งหน่วยงาน ดังนี้
          1. สำนักงานคณบดี
          2. ภาควิชาวิทยาศาสตร์
          3. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
          4. ศูนย์วิทยาศาสตร์

ปี พ.ศ. 2554

จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและสาธารณสุขศาสตร์