พิธีปิดโครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 และ ภาพการนำเสนอ มอบเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัล

ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2563 ณ อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์....

โครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย ขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจาก 15 มหาวิทยาลัยที่เคยเข้าร่วมโครงการและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ จุดประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ในรูปแบบบรรยายปากเปล่า พร้อมทั้งมีการประกวดผลงานด้านสัมม....