แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ ชาย
ตำแหน่ง
สังกัด
   
ข้อมูลการประเมิน  
ที่
รายละเอียดการประเมินความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.
ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
2.
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้
3.
ระบบสารสนเทศครอบคลุมครอบถ้วนทุกภาระกิจ
4.
ข้อมูลสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
5.
ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
6.
ระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
7.
รูปแบบการนำเสนอข้อมูล
8.
ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
9.
สามารถเข้าถึงได้สะดวก
10.
ใช้งานง่าย
11.
ความพึงพอใจ โดบภาพรวมของระบบสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
  ข้อเสนอแนะ