คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย |
 
 
กีฬาระหว่างคณะ   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 (บายศรีสู่ขวัญ)
     
 
การแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม