คู่มือปฏิบัติงานสายสนับสนุน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


คู่มือปฏิบัติงาน : การให้บริการงานสำเนาเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2565)

ผู้จัดทำ : นายอาทิตย์ แก้ววงษา (e-Mail Address : artit.k@nsru.ac.th)
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ

บันทึกเมื่อ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

คู่มือปฏิบัติงาน : การจัดประชุมบุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (2565)

ผู้จัดทำ : นางทัศนีย์ ทรัพย์ประมวล (e-Mail Address : -)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

บันทึกเมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2565

คู่มือปฏิบัติงาน : งานธุรการและงานสารบรรณ (2564)

ผู้จัดทำ : น.ส.วลีรัตน์ ด้วงมหาสอน (e-Mail Address : -)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

บันทึกเมื่อ วันที่ 17 เมษายน 2564

คู่มือปฏิบัติงาน : งานติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ (2564)

ผู้จัดทำ : นายศราวุธ ธะในสวรรค์ (e-Mail Address : -)
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

บันทึกเมื่อ วันที่ 19 เมษายน 2564

คู่มือปฏิบัติงาน : การให้บริการงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเทคนิควิธีการใช้งานอย่างง่าย สำหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางเคมีบางประเภทที่มีความซับซ้อนยุ่งยาก (2564)

ผู้จัดทำ : น.ส.จิรัชฌา ปั้นน้อย (e-Mail Address : -)
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ

บันทึกเมื่อ วันที่ 19 เมษายน 2564

คู่มือปฏิบัติงาน : ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา (2564)

ผู้จัดทำ : นางสุนันทา คงเงิน (e-Mail Address : -)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

บันทึกเมื่อ วันที่ 19 เมษายน 2564

คู่มือปฏิบัติงาน : การจัดการห้องปฏิบัติการเคมี (2564)

ผู้จัดทำ : นางคนึงนิจ พจนะลาวัณย์ (e-Mail Address : -)
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

บันทึกเมื่อ วันที่ 19 เมษายน 2564

คู่มือปฏิบัติงาน : ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (2563)

ผู้จัดทำ : น.ส.พัชรี พันธุ์อุดม (e-Mail Address : -)
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ

บันทึกเมื่อ วันที่ 19 เมษายน 2564

คู่มือปฏิบัติงาน : คู่มือการเบิกจ่ายและคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง (2558)

ผู้จัดทำ : น.ส.ชนิตร์นันท์ กุลนาพันธ์ (e-Mail Address : -)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

บันทึกเมื่อ วันที่ 19 เมษายน 2564