คู่มือปฏิบัติงานสายสนับสนุน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์