คำชี้แจง ทำเครื่องหมาย หน้าข้อความที่ตรงตามความคิดเห็นของท่าน
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
 

1. เพศ

ชาย หญิง
 

2. กลุ่มของผู้เข้าร่วมการประชุมเสวนากระบวนการจัดการองค์ความรู้

วิทยากร ทีมงาน KM
อาจารย์    
 
3. ประสบการณ์ทำงาน
1-3 ปี 3-5 ปี
มากกว่า 5 ปี    
 

4. ท่านเคยเข้าร่วมการประชุมเสวนากระบวนการจัดการองค์ความรู้หรือไม่

ไม่เคยเข้าร่วมเลย เข้าร่วม 1 ครั้ง
เข้าร่วม  2 ครั้ง เข้าร่วม  3 ครั้ง
 

5. ท่านรับทราบข้อมูลการประชุมเสวนากระบวนการจัดการองค์ความรู้จากแหล่งใด     

แบบสำรวจความต้องการในการเข้าร่วม
Facebook คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตอนที่ 2  ระดับการรับรู้และเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามในการดำเนินงานกระบวนการจัดการองค์ความรู้

รายละเอียดการประเมินความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
ท่านมีระดับความเข้าใจในกระบวนการจัดการองค์ความรู้เพียงใด
กระบวนการในการเลือกหัวข้อการจัดการความรู้มีความเหมาะสมเพียงใด
ความเหมาะสมของขอบเขตองค์ความรู้
การประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมประชุมเสวนาและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่เป็นไปอย่างทั่วถึง
ความรู้ความสามารถของวิทยากร
วิทยากรมีเทคนิค/วิธีการและถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างน่าสนใจ
ผู้เข้าร่วมประชุมเสวนามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพียงใด
ท่านมีความรู้ก่อนการเข้าร่วมประชุมเสวนา
ท่านมีความรู้หลังการเข้าร่วมประชุมเสวนา
ท่านสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านทาง Website ของคณะ
ท่านคิดว่า จะแนะนำให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเสวนา เข้าถึงองค์ความรู้ผ่านทาง Website ของคณะ
ท่านคิดว่า KM Blog สามารถเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้
ท่านคิดว่า KM Facebook สามารถเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้
ท่านสามารถนำองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เพียงใด
 
ท่านคิดว่าควรจะมีการปรับปรุงวิธีการจัดการองค์ความรู้หรือไม่ อย่างไร

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ข้อมูลที่ได้นี้จะนำกลับมาเป็นแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงต่อไป)