หน้าแรก KM
บทความ/วารสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ KM
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
คณะกรรมการ KM
KM NSRU
KM BLOG
 Administrator's KM
 
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยได้ผลักดันให้หน่วยงานภายในคณะนำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน
            กระบวนการดำเนินการจัดการความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีดังนี้
            1. การแต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer: CKO) ซึ่งมีหน้าที่ให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ เช่น ด้านทรัพยากร ให้คำปรึกษา แนะนำและร่วมประชุม รวมถึงการประสานงานกับผู้บริหารระดับสูง และคณะทำงาน
            2. การแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ เพื่อดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของคณะ จัดการประชุม จัดทำรายงานการประชุม รายงานผลการดำเนินงาน เป็นต้น
            3. การดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้