หน้าแรก KM
บทความ/วารสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ KM
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
คณะกรรมการ KM
KM NSRU
KM BLOG
 Administrator's KM
 
   
บูรณาการรูปแบบการเรียนแบบใฝ่รู้ ในรานยวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โดย : นายเอกวิทย์  สิทธิวะ
อาจารย์สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
 
Active Teaching and Learning Approaches in Chemistry

โดย : นางสาวชลดา เดชาเกียรติไกร
อาจารย์ประจำสาขาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
 
การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยการเรียนการสอนแบบ Active Learning  

โดย : นางสาววรดนู  ชูทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
สอนให้โดด  เรียนให้เด่น   เน้นบรรยากาศการเรียนให้เร้าใจด้วยเทคนิค  Active Leaning

โดย : นางสาววิศัลย์ศยา  กิตยาภรณ์กุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี