หน้าแรก KM
บทความ/วารสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ KM
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
คณะกรรมการ KM
KM NSRU
KM BLOG
 Administrator's KM
   
 
               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นำการจัดการความรู้มาเป็น
เครื่องมือในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานโดยได้ผลักดันให
้หน่วยงานภายในคณะนำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน
               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทุนทรัพย์ทางปัญญา
ที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวบุคคล และที่ได้มีการเผยแพร่เป็นที่ประจักษ์ในลักษณะคู่มือ
และบทความแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และประชาชนโดยทั่วไปได้นำไปใช้ประโยชน์ อันเป็นความรู้ที่ไม่สามารถซื้อหามาได้ด้วยเงิน หรือแม้แต่ในชั้นเรียนก็ไม่มีการสอน
...อ่านต่อ
 
 
บูรณาการรูปแบบการเรียนแบบใฝ่รู้ ...
Active Teaching and Learning...
การสร้างภาพเคลื่อนไหว...
สอนให้โดด  เรียนให้เด่น...
บทความ/วารสารทั้งหมด
แผนการจัดการความรู้ พ.ศ.2551
แผนการจัดการความรู้ พ.ศ.2552
แผนการจัดการความรู้ พ.ศ.2553
แผนการจัดการความรู้ พ.ศ.2554
แผนการจัดการความรู้ พ.ศ.2555
แผนการจัดการความรู้ พ.ศ.2556
แผนการจัดการความรู้ พ.ศ.2557
แผนการจัดการความรู้ พ.ศ.2558
แผนการจัดการความรู้ พ.ศ.2559
แผนการจัดการความรู้ พ.ศ.2560
   
วารสารการจัดการความรู้ พ.ศ.2551
วารสารการจัดการความรู้ พ.ศ.2552
วารสารการจัดการความรู้ พ.ศ.2553
วารสารการจัดการความรู้ พ.ศ.2554
วารสารการจัดการความรู้ พ.ศ.2555
วารสารการจัดการความรู้ พ.ศ.2556
วารสารการจัดการความรู้ พ.ศ.2557
วารสารการจัดการความรู้ พ.ศ.2558
วารสารการจัดการความรู้ พ.ศ.2559
วารสารการจัดการความรู้ พ.ศ.2560
สรุปผลการดำเนินการจัดการความรู้ พ.ศ.2551
สรุปผลการดำเนินการจัดการความรู้ พ.ศ.2552
สรุปผลการดำเนินการจัดการความรู้ พ.ศ.2553
สรุปผลการดำเนินการจัดการความรู้ พ.ศ.2555
สรุปผลการดำเนินการจัดการความรู้ พ.ศ.2557
สรุปผลการดำเนินการจัดการความรู้ พ.ศ.2559
สรุปผลการดำเนินการจัดการความรู้ พ.ศ.2560
   
ระเบียบวาระการประชุมและรายงาน
การประชุมคณะกรรมการการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2558