Knowledge Management

In Faculty of Science and Technology


                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยได้ผลักดันให้หน่วยงานภายในคณะนำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน กระบวนการดำเนินการจัดการความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีดังนี้
                1. การแต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer: CKO) ซึ่งมีหน้าที่ให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ เช่น ด้านทรัพยากร ให้คำปรึกษา แนะนำและร่วมประชุม รวมถึงการประสานงานกับผู้บริหารระดับสูง และคณะทำงาน
                2. การแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ เพื่อดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของคณะ จัดการประชุม จัดทำรายงานการประชุม รายงานผลการดำเนินงาน เป็นต้น
                3. การดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้

วิดีโอโครงการพัฒนาบุคลากร

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมอบรม AUN QA Overview (Version 4.0)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง กัญคดา อนุวงศ์


เอกสารการประกอบขอตำแหน่งทางวิชาการ
การเตรียมผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

โดย : ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2564 (หมวดที่ 1 การแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป)

โดย : ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2564 (หมวดที่ 2 การแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน)

โดย : ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย


CWIE
การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

โดย : อาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวะ

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย