Knowledge Management

In Faculty of Science and Technology


                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยได้ผลักดันให้หน่วยงานภายในคณะนำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน กระบวนการดำเนินการจัดการความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีดังนี้
                1. การแต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer: CKO) ซึ่งมีหน้าที่ให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ เช่น ด้านทรัพยากร ให้คำปรึกษา แนะนำและร่วมประชุม รวมถึงการประสานงานกับผู้บริหารระดับสูง และคณะทำงาน
                2. การแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ เพื่อดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของคณะ จัดการประชุม จัดทำรายงานการประชุม รายงานผลการดำเนินงาน เป็นต้น
                3. การดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้

เอกสารการประกอบขอตำแหน่งทางวิชาการ
การเตรียมผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

โดย : ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง

ดาวน์โหลดเอกสาร

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2564 (หมวดที่ 1 การแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป)

โดย : ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

ดาวน์โหลดเอกสาร

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2564 (หมวดที่ 2 การแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน)

โดย : ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

ดาวน์โหลดเอกสาร


CWIE
การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

โดย : อาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวะ

ดาวน์โหลดเอกสาร