หน่วยงานภายในคณะ
  - สำนักงานคณบดี
  - ศูนย์วิทยาศาสตร์
  - ศูนย์ตรวจผลิตภัณฑ์ชุมชน
   
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
  - สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  - สาขาวิชาเคมี
  - สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ
  - สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
   

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

  - สาขาวิชาคหกรรม
  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   
ระบบสารสนเทศ
  - MIS-Science
  - Science's KM
  - ข่าวกิจการนักศึกษา
  - ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
  - ระบบจองห้องออนไลน์
   
คำอธิบายวิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2549
คำอธิบายวิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2554
ผลการเทียบโอนผลการเรียนและ
การยกเว้นรายวิชา
 
 
 
1 กรกฎาคม 2561 :
โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
10 มีนาคม 2560 :
ประชาสัมพันธ์โครงการค่าย "ก้าวไปข้างหน้ากับวิทยาศาสตร์ประยุกต์"  
19 ธันวาคม 2559 :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโครงการความสามารถพิเศษ ด้านเรียนดี ด้านคุณธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านกีฬา  
  >> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด <<  
   
 
 
25 พฤศจิกายน 2559 :
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2560  
6 มิถุนายน 2559 :
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)  
8 กันยายน 2558 :
เรื่อง รับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
8 กันยายน 2558 :
ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 สำหรับมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา   
1 สิงหาคม 2557 :
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ปี 2557 (เพิ่มเติม)  
25 กรกฎาคม 2557 :
รายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุน  
16 มิถุนายน 2557 :
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  
16 มิถุนายน 2557 :
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบ 2 วันที่ 15-29 มิถุนายน 2557  
19 พฤษภาคม 2557 :
การสมัครสอบเข้าเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
  >> ข่าวการศึกษาและทุนวิจัยทั้งหมด <<  
   
 
 
3 กรกฎาคม 2560 :
ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการบ่มเพาะต้นกล้าสาธารณสุข  
21 พฤศจิกายน 2559 :
โครงการแปรรูปสมุนไพรในครัวเรือน OTOP เพื่อเศรษฐกิจชุมชน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
9 มิถุนายน 2559 :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
  >> ข่าวสาขาวิชาทั้งหมด << 
 
 
 
   

พิธีมอบเกียรติบัตรงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2559 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์" โดยจัดงาน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ปีแห่งเมล็ดถั่วแห้ง (International year of Pulse) และ STEM Education โดยท่านรองอธิการบดี รศ.ดร. ธานี เกสทอง เพ....
  >> ภาพกิจกรรมรวมทั้งหมด <<