คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และจำแนกสัดส่วนแหล่งกำเนิดของ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ใน
The study of chemical composition and source apportionment of fine particulate matt
ผู้ทำวิจัย : อนุวัฒน์ แสงอ่อน
ประเภทงานวิจัย : งานวิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการที่ทำวิจัย : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช กลุ่มวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม
ปีที่ทำงานวิจัย : 2
           ปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ เนื่องจากมลพิษทางอากาศนั้นสามารถแพร่กระจายได้ในบริเวณกว้างทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ซึ่งเป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกของประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานานจนกระทั่งปัจจุบันก็ยังประสบกับปัญหานี้อยู่ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ ที่มีการจราจรคับคั่ง และมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก ซึ่งฝุ่นละอองขนาดเล็กนั้นมีแหล่งกำเนิดจากหลายสาเหตุ เช่น การคมนาคม ขนส่ง อุตสาหกรรม การเกษตร ฯลฯ ซึ่งฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่แตกต่างกันนี้จะมีองค์ประกอบและความเป็นพิษที่แตกต่างกันด้วย การจำแนกองค์ประกอบของฝุ่นละอองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทราบแหล่งที่มา และคุณสมบัติ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ช่วยในการจัดการ และควบคุมมลพิษ ซึ่งการลดมลพิษเป็นสิ่งที่สำคัญในการจัดการและแก้ไขปัญหา จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีกิจกรรมที่หลากหลายที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง เช่นการคมนาคม การเกษตร และอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางผ่านเพื่อเดินทางไปยังภาคเหนือทำให้มีจราจรที่คับคั่ง ซึ่งการสัมผัสกับฝุ่นละอองโดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็กนั้นทำให้เกิดผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจเนื่องจากฝุ่นละอองขนาดเล็กสามารถคงตัวอยู่ในบรรยากาศได้ยาวนานและเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจทำให้เกิดอาการเจ็บป่วย และเป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ในการควบคุมและป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศมีความจำเป็นต้องแยกแยะการกระจายของแหล่งกำเนิดจากการตรวจวัดในแหล่งรับนั้น ๆ ซึ่งการจัดการคุณภาพอากาศโดยใช้แบบจำลองดุลยภาพเคมี (Chemical Mass Balance : CMB) เป็นแบบจำลองที่สามารถบอกถึงการกระจายมวลของฝุ่นละอองรวมจากแหล่งกำเนิดมาสู่แหล่งรับได้ สามารถใช้เป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการคุณภาพอากาศ และหาแนวทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ต่อไป