คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เจนจิรา เล็กอุทัย นางสาวชนิดา พานทอง นางสาวสุวนันท์ ยอดยิ่ง นางสาวปิยนุช หาหลัก นางสาวชนมน หน่อใจ อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ ?จิตอาสาสร้างสรรค์ อย. สร้างเสริม? ภายใต้แนวคิด "FDA VOLUNTEER TEAM"ระดับประเทศ เพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนหรือสังคม ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง มีสุขภาพดี...
  ดาวน์โหลดเอกสาร : https://www.facebook.com/nsruscience/photos/a.5627
  Link ข้อมูล : https://www.facebook.com/nsruscience/photos/a.562704007088062.1073741825.397929293565535/12490261517
  แสดงข่าวเมื่อ : 9 มิถุนายน 2559