คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  เรื่อง รับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
         ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการคัดเลือกหัวข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมสันบสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทำการวิจัย และได้แสดงศักยภาพด้านการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
  ดาวน์โหลดเอกสาร : http://rdi.nsru.ac.th/news/66.pdf
  Link ข้อมูล : http://rdi.nsru.ac.th/news/66.pdf
  แสดงข่าวเมื่อ : 8 กันยายน 2558