คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


  เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความ  
          ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมการประกวดเรียงความหัวข้อ "สมเด็พระเทพรัตนราชสุดาฯ กับพระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย" ขึ้น จึงขอใคร่ขอความความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาส่งเรียงความเข้าประกวด ระหว่างวันที่ 1-30 มีนาคม 2558
  ดาวน์โหลดเอกสาร : http://st.nsru.ac.th/Paper/IMG_20150318_0003.pdf
  Link ข้อมูล : http://st.nsru.ac.th/Paper/IMG_20150318_0003.pdf
  แสดงข่าวเมื่อ : 16 มีนาคม 2558