คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ปี 2557 (เพิ่มเติม)  
          ด้วยคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ให้ดำเนินการจัดสอบโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)สำหรับข้าราชการครู ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557(เพิ่มเติม) ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทั้งนี้คณะได้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกาาทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ทางการศึกษาปี พ.ศ.2557 ดังนี้
  ดาวน์โหลดเอกสาร : http://st.nsru.ac.th/Paper/ผลการสอบ สควค.pdf
  Link ข้อมูล : http://st.nsru.ac.th/Paper/ผลการสอบ สควค.pdf
  แสดงข่าวเมื่อ : 1 สิงหาคม 2557