คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


  ประเมินการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
         ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดำเนินการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง ในระดับสาขาวิชา โดยประธานและคณะกรรมการประมินที่ขึ้นทะเบียนการเป็นผู้ประเมิน ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)ในวันพุธที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมนนทรี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  ดาวน์โหลดเอกสาร :
  Link ข้อมูล :
  แสดงข่าวเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2557