คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


  สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง(Admission)  
         ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้จัดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทำการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันศึกษา ระบบกลาง(Admission)ประจำปีการศึกษา๒๕๕๗ ในวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
  ดาวน์โหลดเอกสาร :
  Link ข้อมูล :
  แสดงข่าวเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2557