คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


  สื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ด้านอาหารและโภชนาการ  
         การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อว สื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ด้านอาหารและโภชนาการ
Creative Media and Innovation in Food and Nutrition : Active Learning by yourself
ระหว่างวันที่ 26-27 มิถนายน 2557
ณ ห้องอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  ดาวน์โหลดเอกสาร : http://st.nsru.ac.th/Paper/borikanwichakan57.pdf
  Link ข้อมูล : http://st.nsru.ac.th/Paper/borikanwichakan57.pdf
  แสดงข่าวเมื่อ : 26 พฤษภาคม 2557