คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


  ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2557  
         ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2557 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือ โทร. 056219100 ต่อ 1200, 1204, 1206, 1208
  ดาวน์โหลดเอกสาร :
  Link ข้อมูล : http://regis.nsru.ac.th/
  แสดงข่าวเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2557