คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  การสมัครสอบเข้าเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
         การสมัครสอบเข้าเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวนรับภาคพิเศษ จำนวน 25 คน
ยื่นใบสมัครที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาิวทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคาร 14 ชั้น 8 ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2557
  ดาวน์โหลดเอกสาร :
  Link ข้อมูล : http://www.nsru.ac.th/backend/uploadfile/15-05-2557_11-4-54_20140515.pdf
  แสดงข่าวเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2557