คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

1 กรกฎาคม 2561 : โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

 

19 ธันวาคม 2559 : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโครงการความสามารถพิเศษ ด้านเรียนดี ด้านคุณธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านกีฬา  

 

25 พฤศจิกายน 2559 : รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2560  

 

6 มิถุนายน 2559 : ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)  

 

7 เมษายน 2558 : โครงการบริการวิชาการหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)  

 

16 มีนาคม 2558 : เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ " ๑ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี แก้วกัลยาของแผ่นดิน "  

 

16 มีนาคม 2558 : เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความ  

 

15 มีนาคม 2558 : เรื่อง ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับรถ  

 

26 มกราคม 2558 : เรื่อง การสรรหาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์  

 

28 สิงหาคม 2557 : แบบฟอร์มโครงการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2558  

 

1 สิงหาคม 2557 : รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ปี 2557 (เพิ่มเติม)  

 

25 กรกฎาคม 2557 : รายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุน  

 

3 กรกฎาคม 2557 : สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ(รอบสอง)ปีการศึกษา๒๕๕๗  

 

3 กรกฎาคม 2557 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องหอมและผลิตภัฑณ์ดับกลิ่น ผลิตภัฑณ์ทำความสะอาดร่างกายฯ  

 

3 กรกฎาคม 2557 : สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง(Admission)  

 

3 กรกฎาคม 2557 : ประเมินการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

 

3 กรกฎาคม 2557 : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗  

 

26 พฤษภาคม 2557 : สื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ด้านอาหารและโภชนาการ  

 

19 พฤษภาคม 2557 : ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2557  

 

19 พฤษภาคม 2557 : โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในlถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน