คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 
พิธีมอบเกียรติบัตรงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559

   
     
  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2559 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์" โดยจัดงาน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ปีแห่งเมล็ดถั่วแห้ง (International year of Pulse) และ STEM Education โดยท่านรองอธิการบดี รศ.ดร. ธานี เกสทอง เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงกระตุ้นให้ครู อาจารย์ นักศึกษา นักเรียนตลอดจนประชาชนทั่วไปเกิดความสนใจและตระหนักถึงประโยชน์ด้านต่างๆ ขึ้น ระหว่าวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ หอปกระชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

 
พิธีเปิดและบรรยากาศ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559

   
     
  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับคระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2559 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์" โดยจัดงาน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ปีแห่งเมล็ดถั่วแห้ง (International year of Pulse) และ STEM Education โดยท่านรองอธิการบดี รศ.ดร. ธานี เกสทอง เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงกระตุ้นให้ครู อาจารย์ นักศึกษา นักเรียนตลอดจนประชาชนทั่วไปเกิดความสนใจและตระหนักถึงประโยชน์ด้านต่างๆ ขึ้น ระหว่าวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ หอปกระชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

 
บรรยากาศภายในงาน การแข่งขัน และการมอบเกียรติบัตร

   
     
  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับคระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2558 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์" โดยจัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงกระตุ้นให้ครู อาจารย์ นักศึกษา นักเรียนตลอดจนประชาชนทั่วไปเกิดความสนใจและตระหนักถึงประโยชน์ด้านต่างๆ ขึ้น ระหว่าวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 ณ หอปกระชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

 
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558

   
     
  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับคระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2558 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์" โดยจัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงกระตุ้นให้ครู อาจารย์ นักศึกษา นักเรียนตลอดจนประชาชนทั่วไปเกิดความสนใจและตระหนักถึงประโยชน์ด้านต่างๆ ขึ้น ระหว่าวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 ณ หอปกระชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

 
บรรยากาศ QA..สัญจร.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   
     
   

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรม KM เกี่ยวกับเรื่องการเงินและงบประมาณ สำหรับอาจารย์ที่สนใจและมีข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ ในการเบิกจ่าย

   
     
   

 
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง Admissions ประจำปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   
     
   

 
งานเลี้ยงปีใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558

   
     
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา มีการจับรางวัลของขวัญมากมาย ซึ่งงานเลี้ยงก็ผ่านพ้นไปด้วยดี  

 
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

   
     
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะทำบุญตักบาตรทุกปี เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนี้ และสืบทอดให้เป็นประเภณีการทำบุญตักบาตรของมหาวิทยาลัยสืบต่อไป  

 
ประชุมอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2/2557

   
     
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2557 ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 10.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนนทรี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อชี้แจงข้อมูลต่างๆ ในการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคเรียนดังกล่าว