คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน เปิดโลก Biol & Biotech เพื่อการพัฒนาทักษะในด้านชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ

 
   
 
  โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน เปิดโลก Biol & Biotech เพื่อการพัฒนาทักษะในด้านชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ จัดขึ้นวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมนนทรี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการบริการวิชาการและน้อมนำแนวทางพระราชดำริให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม ให้กับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโดยมีวิทยากรของคณะให้ความรู้และฝึกอบรม
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด
       

 
โครงการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
   
 
  ประมวลภาพโครงการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ย.2561 เพื่อดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้การบริหารงานของคณะบรรลุเป้าหใายตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การบริหารงานของคณะเป็นไปคามหลักธรรมภิบาล
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด
       

 
พิธีมอบเกียรติบัตรงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

 
   
 
  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด
       

 
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

 
   
 
  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ เป็นประธานในพิธี
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด
       

 
พิธีมอบเกียรติบัตรงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559

 
   
 
  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2559 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์" โดยจัดงาน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ปีแห่งเมล็ดถั่วแห้ง (International year of Pulse) และ STEM Education โดยท่านรองอธิการบดี รศ.ดร. ธานี เกสทอง เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงกระตุ้นให้ครู อาจารย์ นักศึกษา นักเรียนตลอดจนประชาชนทั่วไปเกิดความสนใจและตระหนักถึงประโยชน์ด้านต่างๆ ขึ้น ระหว่าวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ หอปกระชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด
       

 
พิธีเปิดและบรรยากาศ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559

 
   
 
  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับคระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2559 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์" โดยจัดงาน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ปีแห่งเมล็ดถั่วแห้ง (International year of Pulse) และ STEM Education โดยท่านรองอธิการบดี รศ.ดร. ธานี เกสทอง เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงกระตุ้นให้ครู อาจารย์ นักศึกษา นักเรียนตลอดจนประชาชนทั่วไปเกิดความสนใจและตระหนักถึงประโยชน์ด้านต่างๆ ขึ้น ระหว่าวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ หอปกระชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด
       

 
บรรยากาศภายในงาน การแข่งขัน และการมอบเกียรติบัตร

 
   
 
  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับคระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2558 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์" โดยจัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงกระตุ้นให้ครู อาจารย์ นักศึกษา นักเรียนตลอดจนประชาชนทั่วไปเกิดความสนใจและตระหนักถึงประโยชน์ด้านต่างๆ ขึ้น ระหว่าวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 ณ หอปกระชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด
       

 
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558

 
   
 
  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับคระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2558 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์" โดยจัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงกระตุ้นให้ครู อาจารย์ นักศึกษา นักเรียนตลอดจนประชาชนทั่วไปเกิดความสนใจและตระหนักถึงประโยชน์ด้านต่างๆ ขึ้น ระหว่าวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 ณ หอปกระชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด
       

 
บรรยากาศ QA..สัญจร.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
   
 
 
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด
       

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรม KM เกี่ยวกับเรื่องการเงินและงบประมาณ สำหรับอาจารย์ที่สนใจและมีข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ ในการเบิกจ่าย

 
   
 
 
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด