คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
บรรยากาศทำบุญเลี้ยงพระต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ ศูนย์วิทยาศาสตร์

 
   
 
  บรรยากาศทำบุญเลี้ยงพระต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ ศูนย์วิทยาศาสตร์ วัน ศุกร์ ที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมนนทรี อาคาร ๑๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด
       

 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
   
 
  การอบรมเชิงปฎิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เพื่อสร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียน การสอน วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2561
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด
       

 
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

 
   
 
  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีศักยภาพด้านวิจัย ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2561
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด
       

 
โครงการการจัดการความรู้ภายในองค์กร เรื่อง ห้องเรียน 4.0

 
   
 
  โครงการการจัดการความรู้ภายในองค์กร เรื่อง ห้องเรียน 4.0 : การใช้สื่อเทคโนโลยีส่งเสริมกระบวนการคิด ผลิตนวัตกรรมด้วยกิจกรรม Active Learning และการวิจัยเชิงคุณภาพเบื้องต้น วันที่ 22-23 ธ.ค. 61 ณ ห้องประชุมนนทรี
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด
       

 
โครงการอบรมอภิปรายและฝึกปฏิบัติ วิชาชีพวิทยาศาสตร์และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี

 
   
 
  โครงการอบรมอภิปรายและฝึกปฏิบัติ วิชาชีพวิทยาศาสตร์และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี เพื่อให้นักศึกษามีทักษะความรู้ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในวัน พุธ ที่ 12 และ วัน พุธ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมนนทรี อาคาร 13 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด
       

 
โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน เปิดโลก Biol & Biotech เพื่อการพัฒนาทักษะในด้านชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ

 
   
 
  โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน เปิดโลก Biol & Biotech เพื่อการพัฒนาทักษะในด้านชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ จัดขึ้นวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมนนทรี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการบริการวิชาการและน้อมนำแนวทางพระราชดำริให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม ให้กับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโดยมีวิทยากรของคณะให้ความรู้และฝึกอบรม
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด
       

 
โครงการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
   
 
  ประมวลภาพโครงการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ย.2561 เพื่อดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้การบริหารงานของคณะบรรลุเป้าหใายตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การบริหารงานของคณะเป็นไปคามหลักธรรมภิบาล
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด
       

 
พิธีมอบเกียรติบัตรงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

 
   
 
  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด
       

 
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

 
   
 
  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ เป็นประธานในพิธี
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด
       

 
พิธีมอบเกียรติบัตรงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559

 
   
 
  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2559 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์" โดยจัดงาน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ปีแห่งเมล็ดถั่วแห้ง (International year of Pulse) และ STEM Education โดยท่านรองอธิการบดี รศ.ดร. ธานี เกสทอง เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงกระตุ้นให้ครู อาจารย์ นักศึกษา นักเรียนตลอดจนประชาชนทั่วไปเกิดความสนใจและตระหนักถึงประโยชน์ด้านต่างๆ ขึ้น ระหว่าวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ หอปกระชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด