คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
   
   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการขอให้นำความบังคมทูลพระกรุณาว่าวิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยผลิตบัณฑิตในสาขาต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา จึงเห็นสมควรพระราชทานชื่อวิทยาลัยครูว่า สถาบันราชภัฏและต่อมาได้รับการจัดตั้งให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน 2547
          ปี พ.ศ. 2518 คณะวิชาวิทยาศาสตร์จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู
          ปี พ.ศ. 2529 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้ถูกจัดตั้งขึ้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พระราช บัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2527 ประกอบด้วย 8 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์
          ปี พ.ศ. 2530  คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.) เปิดโปรแกรมวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและโปรแกรมวิชาไฟฟ้า  ระดับปริญญาตรี (วท.บ.) เปิดโปรแกรมวิชาพืชศาสตร์กับโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
          ปี พ.ศ. 2532 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดทำการสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
          ปี พ.ศ. 2533 คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดทำการสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติการและระดับปริญญาตรี
          ปี พ.ศ. 2534 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดทำการสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเซรามิกส์ และเปิดทำการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ค.บ.4 ปี) ในโครงการคุรุทายาท (ระดับมัธยม) จำนวน 3 โปรแกรมวิชา ได้แก่ เกษตรกรรม ฟิสิกส์ และชีววิทยา
          ปี พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น “สถาบันราชภัฏนครสวรรค์” และได้เปลี่ยนจากคณะวิทยาศาสตร์เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          ปี พ.ศ. 2542  เปลี่ยนแปลงการบริหารภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากภาควิชา ซึ่งเดิมเป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะวิชาวิทยาศาสตร์เป็นการบริหารแบบมีคณะกรรมการ  โปรแกรมวิชาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศทั่วไป เล่มที่ 116  ตอนพิเศษ 79  ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2542 มีหน้าที่หลัก คือ จัดการศึกษาสำหรับบุคลากรและหลังประจำการวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีหัวหน้าคณะและคณบดีเป็นผู้บริหารคณะ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ดังนี้  
                   พ.ศ. 2518 – 2520       นายสุรชาติ  ฉัตรสุทธิพงษ์
                   พ.ศ. 2521 – 2522       นายเกษม     ศรีเดิมมา
                   พ.ศ. 2522 – 2524       นายมาโนชญ์  ไวทยกุล
                   พ.ศ. 2525 – 2529       นายวิทยา  วาจาบัณฑิตย์
                   พ.ศ. 2530 – 2533       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป  แก้วเหล็ก
                   พ.ศ. 2534 – 2537       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเนศ  คงการค้า
                   พ.ศ. 2538 – 2541       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณ์  คงมี
                   พ.ศ. 2542 – 2544       นายสมชาย  พลานนท์
                   พ.ศ. 2545 – 2547       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป  แก้วเหล็ก
                   พ.ศ. 2548 – 2551       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเนศ  คงการค้า
                   พ.ศ. 2551 – 2555       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย  ทวี
                   พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี อภิเดช มงคลปัญญา
          ปี พ.ศ. 2547 รวมโปรแกรมวิชาชีววิทยาและโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน กลายเป็นโปรแกรมวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
          ปี พ.ศ. 2548 เปลี่ยนคำนำหน้าส่วนราชการในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากโปรแกรมวิชาเป็นภาควิชา และจัดโครงสร้างการบริหารใหม่ ประกอบด้วย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนา  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
          ปี พ.ศ. 2549 จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา  คณิตศาสตร์  สถิติ  วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุขศาสตร์  เคมี  ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
          ปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ประกาศให้มีการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2549ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แบ่งหน่วยงาน ดังนี้
                   1. สำนักงานคณบดี
                   2. ภาควิชาวิทยาศาสตร์
                   3. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
                   4. ศูนย์วิทยาศาสตร์
          ปี พ.ศ. 2554 จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา คณิตศาสตร์  เคมี  ชีววิทยา  ฟิสิกส์  จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีมัลติมีเดียและสาธารณสุขศาสตร์
 

 

 
บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัย บริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น”

 
1.
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม
2.
บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและพัฒนาเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กรอื่น
3.
พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพทางการวิจัย และส่งเสริมการท าวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชด าริ
4.
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน
5.
พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้บริการแก่ชุมชน
6.
บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.
บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีคุณภาพ  คุณธรรม  จริยธรรมสูงขึ้น  สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
2.
หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
3.
ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของท้องถิ่น  และสังคม
4.
มีงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี  และสร้างองค์ความรู้
5.
บริการวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย
6.
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
7.
ส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น