คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
   
   
ลำดับที่ รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
1 รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2551 เอกสาร .PDF
2 รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2551 เอกสาร .PDF
3 รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2551 เอกสาร .PDF
4 รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2552 เอกสาร .PDF
5 รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2552 เอกสาร .PDF
6 รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2553 เอกสาร .PDF
7 รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2553 เอกสาร .PDF
8 รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2556 เอกสาร .PDF
9 รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2556 เอกสาร .PDF
10 รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2557 เอกสาร .PDF
     

 
     
 
ลำดับที่ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ครั้งที่ 6/2555 เอกสาร .PDF
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ครั้งที่ 7/2555 เอกสาร .PDF
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ครั้งที่ 1/2556 เอกสาร .PDF
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ครั้งที่ 2/2556 เอกสาร .PDF
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ครั้งที่ 3/2556 เอกสาร .PDF
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ครั้งที่ 4/2556 เอกสาร .PDF
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ครั้งที่ 5/2556 เอกสาร .PDF
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ครั้งที่ 6/2556 เอกสาร .PDF
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ครั้งที่ 7/2556 เอกสาร .PDF