คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
   
 

พ.ศ. 2518 – 2520

นายสุรชาติ  ฉัตรสุทธิพงษ์

พ.ศ. 2521 – 2522

นายเกษม     ศรีเดิมมา

พ.ศ. 2522 – 2524

นายมาโนชญ์  ไวทยกุล

พ.ศ. 2525 – 2529

นายวิทยา  วาจาบัณฑิตย์

พ.ศ. 2530 – 2533

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป  แก้วเหล็ก

พ.ศ. 2534 – 2537

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเนศ  คงการค้า

พ.ศ. 2538 – 2541

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณ์  คงมี

พ.ศ. 2542 – 2544

นายสมชาย  พลานนท์

พ.ศ. 2545 – 2547

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป  แก้วเหล็ก

พ.ศ. 2548 – 2551

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเนศ  คงการค้า

พ.ศ. 2551 – 2555 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย  ทวี

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี อภิเดช มงคลปัญญา