คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

"ยกระดับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563


ก. สาขาวิชาที่มีการสอบคัดเลือก สมัคร -> ชำระเงิน -> ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ -> รอสอบคัดเลือก ข. สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบคัดเลือก สมัคร -> ชำระเงิน -> ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ -> กรอกใบรายงานตัว -> รายงานตัวที่มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดเอกสาร : http://www.nsru.ac.th/pr/
Link ข้อมูล : http://www.nsru.ac.th/pr/
บันทึกข่าวเมื่อ : 1 ตุลาคม 2562