คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

"ยกระดับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวันแห่งความปลอดภัย ๒๕๖๒ (Safety Day 2019)


จากนโยบายของสำนักงานวิจัยแห่งชาติได้เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการผลักดันให้สังคมประเทศไทยเกิดความปลอดภัยตั้งแต่ในการดำเนินชีวิตประจำวันและรวมถึงการปฏิบัติงานต่างๆที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้น ผ่านโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการโดยเริ่มต้นจากส่วนของสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาและมีการดำเนินงานในรูปแบบจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ข่ายดูแลมหาวิทยาลัยลูกข่าย และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ตอบรับเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยเป็นมหาวิทยาลัยลูกข่ายที่ได้รับการดูแลจากมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่าย และเพื่อให้นโยบายความปลอดภัยบรรลุวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยแม่ข่ายจึงได้จัดโครงการสัปดาห์แห่งความปลอดภัย โดยมีกำหนดกิจกรรมย่อยที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยลูกข่ายดำเนินการจัดกิจกรรมวันแห่งปลอดภัย ๒๕๖๒ (Safety Day 2019) เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรที่มีโอกาสเสี่ยงเกี่ยวข้องการเกิดอุบัติเหตุ สารเคมีที่อันตราย และอื่นๆที่มีโอกาสทำให้เกิดภัยได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะประกอบไปด้วยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกวดการพูดประกอบสื่อ ภาพถ่าย ภาพอินโฟกราฟิก และการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและอาจารย์ จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รวมถึง นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ดาวน์โหลดเอกสาร : http://www.nsru.ac.th/th/news/2651
Link ข้อมูล : http://www.nsru.ac.th/th/news/2651
บันทึกข่าวเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2562