คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

"ยกระดับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


การประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ


วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้แสดงความสามารถในการผลิต คลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อใช้คลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการเผยแพร่ให้ความรู้และเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด งานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะ 3. เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้เข้าถึงสื่อที่มีความถูกต้อง เข้าใจง่าย สามารถนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ เป็นการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. คุณสมบัติของผู้ส่งเข้าประกวด 3.1 เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป 3.2 ไม่จำกัดเพศและอายุ 3.3 ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในทีม (ส่งในนามบุคคลหรือเป็นกลุ่ม) 3.4 ส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ชิ้นงาน ต่อคน หรือ ต่อทีม สามารถส่งผลงานและรายละเอียด กติกาเพิ่มเติมได้ที่

ดาวน์โหลดเอกสาร : http://st.nsru.ac.th/Paper/62clip_princess.pdf
Link ข้อมูล : http://env.anamai.moph.go.th
บันทึกข่าวเมื่อ : 21 มีนาคม 2562