คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

"ยกระดับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


ประชาสัมพันธ์โครงการค่าย

ด้วยภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จึงทำ ค่าย "ก้าวไปข้างหน้ากับวิทยาศาสตร์ประยุกต์" ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักตัวเองมากขึ้น และส่งเสริมการเลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์ประยุกต์ให้มากขึ้น ซึ่งได้แก่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 11 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ดาวน์โหลดเอกสาร : Albumscience/sci-1/index.html
Link ข้อมูล : IMG_858585
บันทึกข่าวเมื่อ : 10 มีนาคม 2560