คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

"ยกระดับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เจนจิรา เล็กอุทัย นางสาวชนิดา พานทอง นางสาวสุวนันท์ ยอดยิ่ง นางสาวปิยนุช หาหลัก นางสาวชนมน หน่อใจ อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ “จิตอาสาสร้างสรรค์ อย. สร้างเสริม” ภายใต้แนวคิด "FDA VOLUNTEER TEAM"ระดับประเทศ เพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนหรือสังคม ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง มีสุขภาพดี...

ดาวน์โหลดเอกสาร : https://www.facebook.com/nsruscience/photos/a.5627
Link ข้อมูล : https://www.facebook.com/nsruscience/photos/a.562704007088062.1073741825.397929293565535/12490261517
บันทึกข่าวเมื่อ : 9 มิถุนายน 2559