คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

"ยกระดับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


การคัดเลือกหัวข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร


ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการคัดเลือกหัวข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมสันบสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทำการวิจัย และได้แสดงศักยภาพด้านการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ดาวน์โหลดเอกสาร : http://rdi.nsru.ac.th/news/66.pdf
Link ข้อมูล : http://rdi.nsru.ac.th/news/66.pdf
บันทึกข่าวเมื่อ : 8 กันยายน 2558