คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

"ยกระดับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


โครงการบริการวิชาการหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

โครงการบริการวิชาการหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) หลักการและเหตุผล ด้วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการ แก่สังคม จึงจัดให้มีการบริการวิชาการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน (คปอ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงานของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานประกอบกิจการเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและ การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ซึ่งกำหนดให้นายจ้างในสถานประกอบกิจการตามข้อ 1 (1) ถึง (14) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปให้นายจ้างจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีลูกจ้างครบห้าสิบคน โดยคณะกรรมการนั้นต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศตามกฎกระทรวง การอบรมบริการวิชาการในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ได้ร่วมกับบริษัท ชี เอ็กซ์เซลเล้นซ์ จำกัดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทะเบียนเลขที่ จป. 56-021 ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร และสามารถนำไปใช้ได้ตามกฎหมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่ อาจารย์ชนกานต์ สกุลแถว เบอร์โทรศัพท์ 082-3981955 หรือ 056-219100 ต่อ 2509 เบอร์โทรสาร 056-882531 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://st.nsru.ac.th/

ดาวน์โหลดเอกสาร : http://st.nsru.ac.th/Paper/โครงการบริการวิชากา.pdf
Link ข้อมูล : http://st.nsru.ac.th/Paper/โครงการบริการวิชาการ(คปอ).pdf
บันทึกข่าวเมื่อ : 7 เมษายน 2558