คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

"ยกระดับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความ

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมการประกวดเรียงความหัวข้อ "สมเด็พระเทพรัตนราชสุดาฯ กับพระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย" ขึ้น จึงขอใคร่ขอความความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาส่งเรียงความเข้าประกวด ระหว่างวันที่ 1-30 มีนาคม 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร : http://st.nsru.ac.th/Paper/IMG_20150318_0003.pdf
Link ข้อมูล : http://st.nsru.ac.th/Paper/IMG_20150318_0003.pdf
บันทึกข่าวเมื่อ : 16 มีนาคม 2558