คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

"ยกระดับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ " ๑ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี แก้วกัลยาของแผ่นดิน "

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ " ๑ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี แก้วกัลยาของแผ่นดิน " เนื่องในวโรกาสครบรอบ 10 ปี ใต้ร่มพนะบารมีแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้พระราชทานดอกแก้วกัลยาให้เป็นสัญลักษณ์ของคนพิการ จึงเรียนมาเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ " ๑ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี แก้วกัลยาของแผ่นดิน "

ดาวน์โหลดเอกสาร : http://st.nsru.ac.th/Paper/IMG_20150318_0002.pdf
Link ข้อมูล : http://st.nsru.ac.th/Paper/IMG_20150318_0002.pdf
บันทึกข่าวเมื่อ : 16 มีนาคม 2558