คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

"ยกระดับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


เรื่อง ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับรถ

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ ให้ดำเนินการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้ารับการอบรม "โครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่และผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ" ในวันที่ 18-29 มีนาคม 2558 ณ ห้องอบรม ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีเซรามิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ดาวน์โหลดเอกสาร : http://st.nsru.ac.th/Paper/IMG_20150318_0001.pdf
Link ข้อมูล : http://st.nsru.ac.th/Paper/IMG_20150318_0001.pdf
บันทึกข่าวเมื่อ : 15 มีนาคม 2558