คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

"ยกระดับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


เรื่อง การสรรหาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์

ด้วยหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่างลง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ อาศัยอำนาจตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์และส่วนราชการภายใน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงประกาศวิธีการและการกำหนดการสรรหาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดเอกสาร : http://st.nsru.ac.th/Paper/Bossscience.pdf
Link ข้อมูล : http://st.nsru.ac.th/Paper/Bossscience.pdf
บันทึกข่าวเมื่อ : 26 มกราคม 2558