คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

"ยกระดับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ปี 2557 (เพิ่มเติม)

ด้วยคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ให้ดำเนินการจัดสอบโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)สำหรับข้าราชการครู ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557(เพิ่มเติม) ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทั้งนี้คณะได้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกาาทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ทางการศึกษาปี พ.ศ.2557 ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร : http://st.nsru.ac.th/Paper/ผลการสอบ สควค.pdf
Link ข้อมูล : http://st.nsru.ac.th/Paper/ผลการสอบ สควค.pdf
บันทึกข่าวเมื่อ : 1 สิงหาคม 2557