คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

"ยกระดับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนนทรี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อชี้แจงข้อมูลต่างๆ ในการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคเรียนดังกล่าว

ดาวน์โหลดเอกสาร :
Link ข้อมูล :
บันทึกข่าวเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2557