คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

"ยกระดับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


ประเมินการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดำเนินการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง ในระดับสาขาวิชา โดยประธานและคณะกรรมการประมินที่ขึ้นทะเบียนการเป็นผู้ประเมิน ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)ในวันพุธที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมนนทรี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ดาวน์โหลดเอกสาร :
Link ข้อมูล :
บันทึกข่าวเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2557