คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

"ยกระดับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง(Admission)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้จัดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทำการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันศึกษา ระบบกลาง(Admission)ประจำปีการศึกษา๒๕๕๗ ในวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสาร :
Link ข้อมูล :
บันทึกข่าวเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2557