คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

"ยกระดับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ(รอบสอง)ปีการศึกษา๒๕๕๗

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ (รอบสอง)ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ดาวน์โหลดเอกสาร :
Link ข้อมูล :
บันทึกข่าวเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2557