คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

"ยกระดับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในวันที่ 1-29 มิถุนายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 20 คน
2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 30 คน
3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 30 คน
4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 25 คน
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน 20 คน
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตร จำนวน 20 คน
7. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 20 คน

ดาวน์โหลดเอกสาร :
Link ข้อมูล : http://gs.nsru.ac.th/home.php?view=showDetail_information.php&order=0441
บันทึกข่าวเมื่อ : 16 มิถุนายน 2557