คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

"ยกระดับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


สื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ด้านอาหารและโภชนาการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อว สื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ด้านอาหารและโภชนาการ
Creative Media and Innovation in Food and Nutrition : Active Learning by yourself
ระหว่างวันที่ 26-27 มิถนายน 2557
ณ ห้องอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ดาวน์โหลดเอกสาร : http://st.nsru.ac.th/Paper/borikanwichakan57.pdf
Link ข้อมูล : http://st.nsru.ac.th/Paper/borikanwichakan57.pdf
บันทึกข่าวเมื่อ : 26 พฤษภาคม 2557