คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

"ยกระดับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2557 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือ โทร. 056219100 ต่อ 1200, 1204, 1206, 1208

ดาวน์โหลดเอกสาร :
Link ข้อมูล : http://regis.nsru.ac.th/
บันทึกข่าวเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2557