คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

"ยกระดับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


การสมัครสอบเข้าเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

การสมัครสอบเข้าเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวนรับภาคพิเศษ จำนวน 25 คน

ดาวน์โหลดเอกสาร :
Link ข้อมูล : http://www.nsru.ac.th/backend/uploadfile/15-05-2557_11-4-54_20140515.pdf
บันทึกข่าวเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2557